Üliõpilase õpitulemusi hinnatakse eksamitel, arvestustel ja kaitsmistel. Tulemus kantakse eksami- või kaitsmisprotokolli, mis on õpitulemuste arvestamise alusdokument. Üliõpilase õpitulemused tehakse teatavaks vaid üliõpilasele isiklikult, üldjuhul õppeinfosüsteemi vahendusel. Üliõpilaste nimelisi õpitulemusi võib avalikustada vaid üliõpilase kirjalikul nõusolekul. Õpitulemusi võib avalikustada üliõpilase nime näitamata, kasutades selle asemel spetsiaalset koodi või üliõpilase õpinguraamatu numbrit.

Üliõpilaste akadeemilise edasijõudmise kontrolli aluseks on õppekava täitmine.
Loomaarstiõppes toimub ainult täiskoormusega õpe, mis tähendab, et üliõpilane peab täitma iga õppeaasta lõpuks õppeplaani kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust kumulatiivselt vähemalt 75 protsenti. Sel juhul viiakse ta üle järgmisele kursusele, kui ta ei viibi akadeemilisel puhkusel.

Üliõpilase akadeemilist edasijõudmist hinnatakse 31. augustil, akadeemilise edasijõudmise kontrolli päeval.