Õppekava on õppe alusdokument, mis määrab kindlaks läbiviidava õppe eesmärgid, sealhulgas oodatavad õpitulemused, õppe nominaalkestuse ja mahu, õppe alustamise tingimused, õppeainete loetelu, mahu, lühikirjeldused ning valikuvõimalused ja -tingimused, spetsialiseerumisvõimalused, õppe lõpetamise tingimused ning omandatavad pädevused. Õppekava koostamise, avamise, hoidmise, muutmise ning sulgemise tingimused ja kord on reguleeritud õppekava statuudiga, mille kinnitab ülikooli nõukogu.

Õppekava täitmine (loomaarstiõppes 360 EAP) toimub õppeplaani järgi (õppeainete omandamise ajaline plaan), kus kirjas kohustuslikud õppeained.

Ühel ja samal aastal ülikooli sisse astunud üliõpilastele kehtib ühesugune õppekava versioon. Aastate lõikes võivad õppekava versioonid olla erinevad.

2009 aastal sisse astunud üliõpilastele kehtiva õppekava versiooni pdf formaadis leiate VL instituudi kodulehelt http://vl.emu.ee/365550