Eksam ja/või arvestus tuleb sooritada õppeaine õppimise semestril.

Eksam on peamine teadmiste kontrollimise viis. Eksami sooritamise vormi (suuline või kirjalik) ja eksamile pääsemise tingimused määrab ainekava.

Arvestus on teadmiste kontrolli või jooksvalt sooritatud töö mittediferentseeritud hindamine. Arvestuse sooritamise vormi ja tingimused määrab ainekava.

Kui üliõpilane ei täitnud ainekavas kehtestatud eksamile/arvestusele pääsemise tingimusi, ei lubata teda eksamile/arvestusele ja eksamiprotokolli kantakse märge „mitteilmunud”.

Eksami ja arvestuse sooritamise ajad määratakse õppejõu ja üliõpilaste kokkuleppel.

Üliõpilase erinevates õppeainetes toimuvate eksamite ja arvestuste vahele peab jääma vähemalt kaks päeva.

Õppeaine toimumise semestril on õppejõud kohustatud võimaldama vähemalt kaks korralise eksami aega ja ühe järeleksami aja. Õppejõud võib kohustada üliõpilast registreeruma eksamile õppeinfosüsteemis.

Positiivsele hindele sooritatud eksami, välja arvatud lõpueksam ja lõputöö kaitsmine, kordussooritus hinde parandamise eesmärgil võib toimuda üks kord ja õppejõu nõusolekul. Kordussooritusel jääb kehtima kordussoorituse hinne.

Kui üliõpilane ei ilmu ettenähtud/valitud päeval eksamile või arvestusele, märgitakse eksamiprotokolli tulemuseks ”mitteilmunud”.

Pärast kahekordset ühe ja sama õppeaine eksami või arvestuse mittesooritamist võib õppejõud suunata üliõpilase komisjonieksamile/-arvestusele, tehes vastavasisulise kirjaliku esildise õppeainet õpetava instituudi õppedirektorile. Komisjoni koosseisu ja eksami/arvestuse toimumise aja kinnitab instituudi õppedirektor korraldusega hiljemalt kahe nädala jooksul arvates esildise laekumisest. Pärast kolmekordset ühe ja sama õppeaine eksami/arvestuse mittesooritamist, sealhulgas mõjuva põhjuseta eksamile/arvestusele mitteilmumisel, tuleb üliõpilasel läbida õppeaine uuesti.

Õppejõud kannab eksami või arvestuse tulemused õppeinfosüsteemis eksamiprotokolli üldjuhul ühe nädala jooksul pärast eksami või arvestuse sooritamist. Kui tulemuste teatavaks tegemine ei osutu eelnimetatud perioodi jooksul võimalikuks, teatab õppejõud üliõpilastele kuupäeva, millal õpitulemused sisestatakse õppeinfosüsteemi.

Üliõpilasel on õigus
1)   kasutada eksamil, arvestusel ja kaitsmisel ainult õppejõu poolt lubatud abivahendeid ja -materjale;
2)   tutvuda oma kirjaliku eksamitööga kolme tööpäeva jooksul pärast eksamitulemuste väljakuulutamist;
3)   esitada eksamitulemust vaidlustav kirjalik protest instituudi õppedirektorile kolme tööpäeva jooksul pärast eksamitulemuste väljakuulutamist;
4)   taotleda eksami või arvestuse sooritamiseks komisjoni moodustamist, esitades selleks oma instituudi õppedirektorile põhjendatud taotluse. Komisjoni koosseisu ja eksami/arvestuse toimumise aja kinnitab instituudi õppedirektor korraldusega hiljemalt kahe nädala jooksul arvates taotluse laekumisest.

Eksami või arvestuse mittesooritamine ühes õppeaines ei takista osalemist teiste õppeainete õppetöös. Eksamile ei lubata üliõpilast, kellel on sooritamata mõni vastava õppeaine kohustuslik eeldusaine.

Loomaarstiõppes ei lubata üliõpilasel osaleda kliiniliste õppeainete õppetöös, kui tal on sooritamata ainekavas nõutud eeldusained. Kliiniliste õppeainete nimekirja kinnitab instituudi õppedirektor korraldusega.

Üliõpilane lubatakse lõpueksami(te)le, kui ta on sooritanud kõik õppekavajärgsed eksamid ja arvestused.