Toimetulekutoetuse määrab ja maksab valla- või linnavalitsus ja see määratakse jooksvaks kuuks eelmise kuu andmete alusel.

Toetuse saamiseks tuleb iga kuu 20. kuupäevaks esitada kohalikku omavalitsusse avaldus, kuhu on märgitud pere/leibkonna liikmete nimed ja isikukoodid ( või isikut tõendavad dokumendid), õppurid peavad esitama kehtiva üliõpilaspileti või koolitõendi.

Avaldusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad:

  • alalise eluruumi kasutamise õigust (ostu-müügileping, elamuühistu tõend, üürileping, vms. ) - esitatakse ainult esmapöördumisel;
  • üksi elava isiku või pereliikmete eelmisel kuul saadud sissetulekuid ning sellest mahaarvestatud tulumaksu ja ära makstud elatise suurust;
  • jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi kulusid.

 Nimetatud dokumentidele lisaks võib kohalik omavalitsus nõuda muid dokumente.