Kui riigieelarveväline üliõpilane ei soovi Eesti Maaülikoolis õpinguid alustada, peab ta sellest kirjalikult teatama ülikooli vastuvõtukomisjonile (51014 Tartu, Kreutzwaldi 1) hiljemalt ühe kuu jooksul pärast semestri algust. Sellisel juhul tagastatakse õppeteenuse tellijale õppeteenustasust summa, mis ületab 2000 krooni.
Kui REV õppekohal õppiv üliõpilane otsustab mõnel järgneval semestril õppeteenust mitte kasutada ja lepingu lõpetada, tuleb kirjutada vastav avaldus õppeprorektori nimele ja esitada see instituudi õppedirektorile. Kui avaldus on esitatud enne maksetähtaega või hiljemalt 30 päeva jooksul maksetähtajast ja üliõpilane ei ole sooritanud alanud semestril ühtegi eksamit ega arvestust, tühistatakse alanud (lepingu lõpetamise) semestri arve. Vastasel korral jääb ülikoolil õppeteenuse tellija vastu võlanõue.