Veterinaarmeditsiini õppekaval moodustatakse üliõpilaste vastuvõtuks riikliku koolitustellimuse alusel rohkem kui 1,1 õppekohta. Lisaks moodustatud õppekohad kaotatakse nende vabanemisel.
Õppekohtade arvestust peab ülikooli õppeosakond ja instituudi õppekorralduse spetsialist.  
Vaba riigieelarvelise (RE) õppekoha täitmine toimub üliõpilaste õpitulemuste alusel. Instituudi õppekorraldusosakonnas koostatakse riigieelarveväliste üliõpilaste paremusjärjestused õpitulemuste alusel iga õppeaasta kohta eraldi. Paremusjärjestuse koostamisel arvestatakse õppeplaaniga ettenähtud kohustuslike õppeainete sooritamist ja õppeplaani kumulatiivset ehk summaarset täitmist. Kui mitmel kandidaadil on võrdsed tulemused, eelistatakse üliõpilast, kellel on kõrgem kaalutud keskmine hinne.
Riigieelarvelisele õppekohale üle viidud üliõpilast teavitatakse sellest e-posti teel.